Algemene voorwaarden

Salesafspraken.nl

Algemene voorwaardenWerkingsfeer

1. Salesafspraken.nl verleent al haar bestaande en toekomstige diensten onder deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk daarvan is afgeweken in overeenkomsten en/of bijzondere voorwaarden.

2-Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle verdere overeenkomsten die tussen partijen tot stand komen. Voorwaarden van opdrachtgevers worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Salesafspraken.nl

2. Tegenover degene die van de diensten van Salesafspraken.nl gebruik maakt (de “Cliënt”) geldt dat uitsluitend Salesafspraken.nl als opdrachtnemer wordt aangemerkt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (dat voor het laatstbedoelde geval een regeling geeft) en de werking van artikel 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) wordt uitgesloten. Het staat Salesafspraken.nl vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personen te laten uitvoeren en/of, indien Salesafspraken.nl dat nodig acht, derden in te schakelen. Salesafspraken.nl zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Salesafspraken.nl is niet aansprakelijk voor een tekortkoming of onrechtmatige daad van een ingeschakelde derde. Indien sprake is van enig geschil over de (wijze van) uitvoering van de opdrachten/of daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden en daarover geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de Cliënt uitsluitend Salesafspraken.nl in rechte betrekken en nimmer de natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die direct of indirect deelnemen in Salesafspraken.nl.

Zorgplicht

3. Salesafspraken.nl is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. Geen van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de door Salesafspraken.nl gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen. Salesafspraken.nl staat niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat.

Niet-openbare informatie

4. Salesafspraken.nl hoeft bij haar dienstverlening geen gebruik te maken van niet-openbare informatie.

Risico van verzendingen/(leveringstermijnen)

5. Als Salesafspraken.nl documenten of overige bescheiden aan Cliënt of aan derden zendt, geschiedt die verzending voor risico van Cliënt. Alle door Salesafspraken.nl aangegeven (leverings)termijn zijn slechts richtlijnen. Bij overschrijding van een (leverings) termijn door Salesafspraken.nl kan de cliënt geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor geleden schade en kan de cliënt de overeenkomst niet ontbinden zonder Salesafspraken.nl daarvoor volledig schadeloos te stellen. Indien Salesafspraken.nl bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de cliënt, wordt de (leverings)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de cliënt in gebreke is gebleven plus twee weken. Indien de cliënt meer dan dertig dagen in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of producten, is Salesafspraken.nl gerechtigd een boete bij de cliënt in rekening te brengen ter hoogte van 60% van de resterende verschuldigde contractwaarde. Indien de cliënt langer dan zestig dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de hiervoor genoemde informatie en/of gegevens, is Salesafspraken.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op de in dit artikel genoemde vergoeding. Salesafspraken.nl is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering.

Continuïteit in dienstverlening

6. Salesafspraken.nl stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. Salesafspraken.nl streeft ernaar onderbreking/storing, voor zover dat binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.

Beperking aansprakelijkheid

7. Salesafspraken.nl is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht indien en voor zover deze het gevolg zijn van het niet door Salesafspraken.nl in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop Cliënt in de gegeven opdrachtsituatie mocht rekenen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Salesafspraken.nl wordt uitgekeerd. Voor zover de verzekering niet mocht uitkeren, wordt iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het tot dan toe in rekening gebrachte honorarium conform de gegeven opdracht waar deze aansprakelijkheid betrekking op heeft. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Bw vervalt het recht op schadevergoeding één jaar na de datum van de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Salesafspraken.nl aansprakelijk is.

Vertrouwelijkheid

8. Salesafspraken.nl is verplicht de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Salesafspraken.nl een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust.

Honorarium en kosten

9. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal het honorarium worden gebaseerd op de overeengekomen prijs per prestatie of uurtarief (en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief) in combinatie met de aan de opdracht bestede tijd, het onderhavige vermogen en kosten voor reizen. Ten behoeve van Cliënt gemaakte kosten zullen apart in rekening worden gebracht.

10. Alle bedragen zijn exclusief BTW. afhankelijk van de gemaakte schriftelijke afspraken wordt het honorarium per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Cliënt in rekening gebracht. Daarbij geldt een betalingstermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening. De cliënt kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

11. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag een gekapitaliseerde rente van 15% per jaar verschuldigd.

12. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 200,00

13. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Salesafspraken.nl haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Indien tot opschorting wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met opdrachtgever worden gecommuniceerd. Salesafspraken.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

14. Voor zover tijdige betaling uitblijft, is Salesafspraken.nl tevens gerechtigd om het faillissement van opdrachtgever aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 1.620,00 en mogen separaat aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Cliënt kan de zaak te allen tijde tussentijds beëindigen. Mocht er reeds een (voorschot-)nota zijn verzonden na een gegeven opdracht, blijft 60% van de waarde van de nota’s verschuldigd. Indien één of meerdere facturen van Salesafspraken.nl onbetaald worden gelaten, dan heeft Salesafspraken.nl naast voormelde bepalingen ook het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Salesafspraken.nl zal in dat geval aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding, bestaande uit een vastgesteld percentage van 60% van de resterende verschuldigde contractwaarde.

Communicatie

15. De communicatie tussen Salesafspraken.nl en Cliënt geschiedt in het Nederlands, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16. Cliënt is verplicht in het verkeer met Salesafspraken.nl zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, e-mail, post of andere communicatiemiddelen.

17. Cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig bewaren en behandelen.

18. Als Cliënt weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens Salesafspraken.nl aan hem ter beschikking gestelde middelen, toegangscodes en/of wachtwoorden in handen van een onbevoegde zijn geraakt, moet hij daarvan terstond mededeling doen aan Salesafspraken.nl.

Overmacht

19. Indien Salesafspraken.nl door overmacht niet haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

20. Onder overmacht van Salesafspraken.nl wordt verstaan elke van de wil van Salesafspraken.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Salesafspraken.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmachtstoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

21. In het geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op enige (schade) vergoeding.

22. Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

Logo

23. Cliënt geeft Salesafspraken toestemming om het bedrijfslogo van Cliënt voor onbepaalde tijd te gebruiken in recensies die op de website van Salesafspraken geplaatst kunnen worden.

Klachten en geschillen

24. Als Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van Salesafspraken.nl, moet hij zich eerst wenden tot Salesafspraken.nl met inachtneming van de bij Salesafspraken.nl daarvoor geldende procedure.

25. De rechtsverhouding tussen Cliënt en Salesafspraken.nl wordt beheerst door Nederlands recht.

26. Eventuele geschillen die niet in der minne opgelost kunnen blijken te worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Salesafspraken.nl blijft echter bevoegd om Cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder de in dit artikel vermelde forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Cliënt en Salesafspraken.nl kennis te nemen.

Wijziging en aanvulling van de Algemene Voorwaarden

27. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem. De wijzigingen en aanvullingen zullen niet eerder van kracht worden dan 30 dagen na de datum van deponering.

Onverbindendheid

28. Indien enige bepaling van een met Salesafspraken.nl gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijn de specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in plaats van die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wèl verbindende bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de met Salesafspraken.nl gesloten overeenkomst en/of van de toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.