Algemene Voorwaarden


Werkingsfeer

1. Salesafspraken.nl verleent al haar bestaande en toekomstige diensten onder deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk daarvan is afgeweken in overeenkomsten en/of bijzondere voorwaarden.

Salesafspraken.nl

2. Tegenover degene die van de diensten van Salesafspraken.nl gebruik maakt (de “Cliënt”) geldt dat uitsluitend Salesafspraken.nl als opdrachtnemer wordt aangemerkt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (dat voor het laatstbedoelde geval een regeling geeft) en de werking van artikel 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) wordt uitgesloten.

Zorgplicht

3. Salesafspraken.nl is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. Geen van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de door Salesafspraken.nl gebruikte bijzondere voorwaarden kan aan dit beginsel afbreuk doen. Salesafspraken.nl staat niet in voor het bereiken van het door Cliënt beoogde resultaat.

Niet-openbare informatie

4. Salesafspraken.nl hoeft bij haar dienstverlening geen gebruik te maken van niet-openbare informatie.

Inschakeling van derden

5. Bij de uitvoering van een opdracht mag Salesafspraken.nl derden betrekken die niet direct of indirect aan Salesafspraken.nl zijn verbonden en werkzaamheden (deels) uitbesteden. Salesafspraken.nl is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de Cliënt te aanvaarden. Bij de selectie zal Salesafspraken.nl zoveel als in de relatie tot Cliënt gebruikelijk of redelijk is met de Cliënt overleggen.
6. Een tekortschieten van een door Salesafspraken.nl ingeschakelde derde kan niet aan Salesafspraken.nl worden toegerekend. Als Cliënt zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van die keuze voor rekening van Cliënt.
7. Ook de door Salesafspraken.nl ingeschakelde derden kunnen zich beroepen op deze Algemene Voorwaarden.

Risico van verzendingen

8. Als Salesafspraken.nl documenten of overige bescheiden aan Cliënt of aan derden zendt, geschiedt die verzending voor risico van Cliënt.

Continuïteit in dienstverlening

9. Salesafspraken.nl stelt zich het adequate functioneren van voorzieningen ten behoeve van haar dienstverlening (bijvoorbeeld apparatuur, systemen, infrastructuur, netwerken) ten doel, maar staat er niet voor in dat deze voorzieningen continu actief en storingsvrij zullen zijn. Salesafspraken.nl streeft ernaar onderbreking/storing, voor zover dat binnen haar invloedsfeer ligt, binnen redelijke grenzen te vermijden of anders de onderbreking / storing binnen redelijke tijd te verhelpen.

Beperking aansprakelijkheid

10. Salesafspraken.nl is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht indien en voor zover deze het gevolg zijn van het niet door Salesafspraken.nl in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop Cliënt in de gegeven opdrachtsituatie mocht rekenen.

Vertrouwelijkheid

11. Salesafspraken.nl is verplicht de door of namens Cliënt verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Salesafspraken.nl een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust.

Honorarium en kosten

12. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal het honorarium worden gebaseerd op de overeengekomen prijs per prestatie of uurtarief (en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief) in combinatie met de aan de opdracht bestede tijd, het onderhavige vermogen en kosten voor reizen. Ten behoeve van Cliënt gemaakte kosten zullen apart in rekening worden gebracht.
13. Alle bedragen zijn exclusief BTW. afhankelijk van de gemaakte schriftelijke afspraken wordt het honorarium per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Cliënt in rekening gebracht. Daarbij geldt een betalingstermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze periode is Cliënt in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag.
14. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die Salesafspraken.nl als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichting in redelijkheid heeft moeten maken komen ten laste van Cliënt.

Communicatie

15. De communicatie tussen Salesafspraken.nl en Cliënt geschiedt in het Nederlands, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16. Cliënt is verplicht in het verkeer met Salesafspraken.nl zorgvuldig en veilig om te gaan met het gebruik van internet, e-mail, post of andere communicatiemiddelen.
17. Cliënt moet aan hem ter beschikking gestelde middelen zoals formulieren, informatiedragers, communicatie- en beveiligingsmiddelen, toegangscodes en wachtwoorden zorgvuldig bewaren en behandelen.
18. Als Cliënt weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat door of namens Salesafspraken.nl aan hem ter beschikking gestelde middelen, toegangscodes en/of wachtwoorden in handen van een onbevoegde zijn geraakt, moet hij daarvan terstond mededeling doen aan Salesafspraken.nl.

Klachten en geschillen

19. Als Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van Salesafspraken.nl, moet hij zich eerst wenden tot Salesafspraken.nl met inachtneming van de bij Salesafspraken.nl daarvoor geldende procedure.
20. De rechtsverhouding tussen Cliënt en Salesafspraken.nl wordt beheerst door Nederlands recht.
21. Eventuele geschillen die niet in der minne opgelost kunnen blijken te worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Salesafspraken.nl blijft echter bevoegd om Cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder de in dit artikel vermelde forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Cliënt en Salesafspraken.nl kennis te nemen.

Wijziging en aanvulling van de Algemene Voorwaarden

22. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem. De wijzigingen en aanvullingen zullen niet eerder van kracht worden dan 30 dagen na de datum van deponering.
De tekst van deze Algemene Voorwaarden is door Salesafspraken.nl gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Kronenburgsingel 525, 6831 GM Arnhem .